Địa chỉ: Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017