Địa chỉ: Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh