Địa chỉ: Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0988627572
  • Email:
   nguyenluyen89bn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ Nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0395977549
  • Email:
   nguyenthilanc0lbtd@bacninh.edu.vn
 • Vũ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ 3-4 tuổi
  • Điện thoại:
   0356088791
  • Email:
   vuthihienc0lbtd@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn Tổ 3-4 tuổi
  • Điện thoại:
   0968520090
  • Email:
   nguyenthitinhc0lbtd@bacninh.edu.vn
 • Nông Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0972434430
  • Email:
   nongthingocc0lbtd@bacninh.edu.vn
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0979597318
  • Email:
   lethihuongc0lbtd@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn Tổ Nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0916836322
  • Email:
   nguyenthithuyc0lbtd@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0376811588
  • Email:
   nguyenthiphuongc0lbtd@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn Tổ 5-6 tuổi
  • Điện thoại:
   0916618382
  • Email:
   nguyenthihuongc0lbtd@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0358834322
  • Email:
   mamnonlienbao2td@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912158622
  • Email:
   havietbac2013@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0389546006
  • Email:
   nguyenthitheuc0lbtd@bacninh.edu.vn